Организатор послова обезбеђења

Пордучје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Област: ЕКОНОМИЈА

Образовни профил: ОРГАНИЗАТОР ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Ред.
бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно

Број
недеља

Годишње

Т

П

Т

П

А. Заједнички предмети

1.

Страни језик

2

 

30

60

 

2.

Психологија

2

 

30

60

 

3.

Култура пословног комуницирања

2

 

30

60

 

Укупно А:

6

 

30

180

 

  Б. Стручни предмети

4.

Организација обезбеђења

3

 

30

90

 

5.

Методологија процене угрошености

3

 

30

90

 

6.

Систем техничког обезбеђења

3

 

30

90

 

7.

Заштита животне средине

3

 

30

90

 

8.

Вођење евиденције у организацији предузећа

2

 

30

60

 

9.

Практична настава

 

12

30

 

360

Укупно Б:

14

12

30

420

360

Укупно А + Б:

20

12

30

600

360

Укупно часова:

32

30

960