Посластичар специјалиста

Пордучје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Област: УГОСТИТЕЉСТВО

Образовни профил:ПОСЛАСТИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

Ред.
бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно

Број
недеља

Годишње

Т

В

Т

В

А. Заједнички предмети

1.

Рачуноводствено пословање

2

 

30

60

 

2.

Маркетинг у туристичком пословању

2

 

30

60

 

3.

Пословна психологија

2

 

30

60

 

Укупно А:

6

 

30

180

 

  Б. Стручни предмети

4.

Страни језик I

2

 

30

60

 

5.

Наука о исхрани

2

 

30

60

 

6.

Познавање животних намерница

2

 

30

60

 

7.

Пословна информатика

2

30

60

60 

8.

 Посластичарство 3 10 30 90  300

Укупно Б:

14

12

30

360

360

Укупно А + Б:

20

12

30

540

360

Укупно часова:

32

30

900