Конобар специјалиста

Пордучје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Област: УГОСТИТЕЉСТВО

Образовни профил:КОНОБАР СПЕЦИЈАЛИСТА

Ред.
бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно

Број
недеља

Годишње

Т

В

Т

В

А. Заједнички предмети

1.

Рачуноводствено пословање

2

 

30

60

 

2.

Маркетинг у туристичком пословању

2

 

30

60

 

3.

Пословна психологија

2

 

30

60

 

Укупно А:

6

 

30

180

 

  Б. Стручни предмети

4.

Страни језик I

4

 

30

120

 

5.

Страни језик II

4

 

30

120

 

6.

Познавање пића и намерница

2

 

30

60

 

7.

Пословна информатика

2

30

60

60 

8.

Основи куварства 2 30 60

9.

Услуживање

 2 8 30 60 240

Укупно Б:

18

10

30

540

240

Укупно А + Б:

24

8

30

660

300

Укупно часова:

32

30

960