Правни техничар

Пордучје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Област: ЕКОНОМИЈА
Образовни профил:ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

Рб.

Општеобразовни предмети

I Разред

II Разред

III Разред

IV Разред

Недељни фонд часова, настава + вежбе

1

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2

Страни језик

2

2

2

2

3

Социологија

0

2

0

0

4

Историја

2

2

2

2

5

Физичко васпитање

2

2

2

2

6

Математика

3

3

2

2

7

Рачунарство и информатика

0+2

0

0

0

8

Физика

2

2

0

0

9

Хемија

2

0

0

0

10

Географија

2

1

0

0

11

Филозофија

0

0

0

3

12

Музичка уметност

1

0

0

0

13

Ликовна култура

0

1

0

0

14

Билогија

3

0

0

0

15

Устав и права грађана

0

0

0

1

16

Грађанско васпитање

1

1

1

1

 

Рб.

Стручни предмети

I Разред

II Разред

III Разред

IV Разред

Недељни фонд часова, настава + вежбе

1

Државно уређење

2

0

0

0

2

Основи права

2

2

0

0

3

Психологија

0

2

0

0

4

Логика

0

0

3

0

5

Основи економије

0

0

3

0

6

Статистика

0

0

0

2

7

Основи матичне евиденције

0

0

2

0

8

Латински језик

0

2

0

0

9

Пословна и службена коресподенција

1+3

2

2

2

10

Основи радног права

0

2

2

3

11

Основи правних поступака

0

0

3+1

3+1

12

Послови правног промета

0

0

2

2

13

Основи реторике и беседништва

0

0

0

2

14

Савремена пословна коресподенција

0

2

0

0

15

Секретарско половање

0

0

1+1

0