Секретаријат

Телефони секретаријата школе:

015 348 829 и
015 353 626