Угоститељски техничар

Пордучје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област: УГОСТИТЕЉСТВО
Образовни профил:УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР

Рб.

Општеобразовни предмети

I Разред

II Разред

III Разред

IV Разред

Недељни фонд часова, настава + вежбе

1

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2

Страни језик

2

2

2

2

3

Социологија

0

0

2

0

4

Историја

2

2

0

0

5

Физичко васпитање

2

2

2

2

6

Математика

3

3

2

2

7

Рачунарство и информатика

0+2

0+2

0

0

8

Физика

2

2

0

0

9

Хемија

2

2

0

0

10

Географија

2

1

0

0

11

Филозофија

0

0

2

0

12

Музичка уметност

1

0

0

0

13

Ликовна култура

0

1

0

0

14

Билогија

2

2

0

0

15

Устав и права грађана

0

0

1

12

16

Грађанско /Верска настава

1

1

1

1

 

Рб.

Стручни предмети

I Разред

II Разред

III Разред

IV Разред

Недељни фонд часова, настава + вежбе

1

Страни језик II

3

3

3

3

2

Основи туризма и угоститељ.

2

0

0

0

3

Економија и орг. предузећа

0

2

0

0

4

Хигијена

2

0

0

0

5

Психологија

0

0

2

0

6

Основи куварства

0

0

2

0

7

Познавање робе

0

0

2

2

8

Тристичка географија

0

0

2

0

9

Наука о исхрани

0

0

0

2

10

Хотелијерство

0

0

0

2

11

Маркетинг у туризму

0

0

0

2

12

Услуживање са практичном наставом

2

2+3

2+6

2+6