Посластичар

Пордучје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област: УГОСТИТЕЉСТВО
Образовни профил:ПОСЛАСТИЧАР

 

 

Р.б.

Предмети

I разред

II разред

III разред

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

А

Општеобразовни

1

Српски језик и књижевност

3

102

2

64

2

60

2

Страни језик

2

68

2

64

2

60

3

Физичко   васпитање

2

68

2

64

2

60

4

Математика

2

68

2

64

1

30

5

Рачунарство и информатика

0+2

105

0

 0

 0

0 

6

Историја

0

0

0

0

0

60 

7

Хемија

1

34

0

0

0

8

Екологија и заштита животне средине

 0

0

1

32

0

9

Географија

1

34

0

0

0

0

10

Социологија са правима грађана

0

0

0

0

1

30

Б

Стручни

11

Здравствена култура

2

68

0

0

 0

12

Основе туризма и угоститељства

2 

68 

0

0

0

0

13

Исхрана

2 

68 

0 

 0

0

0

14

Посластичарство

0+12+60Б

468

0+12+6П

90Б

666

0+10+6П

120Б

600

15

Основе услуживања

0

0

0

0

0+1

30

16

Економика туристичких и угоститељских предузећа

0

0

1

32

0

0

17

Туристичка географија

0

0

1

32

0

0

18

Националне посластице

0

0

0

0

2

60

19

Предузетништво

0

0

0

0

2

60

20

Професионална пракса

30Б

30

60Б

60

0

0

В

Изборни

21

Верска настава / Грађанско васпитање

1

34

1

32

1

30

22

Изборни предмет према програму образовног профила

2

68

2

64

2

60

 УКУПНО

32

1178

32

1174

32

1080

Листа изборних предмета према програму образовног профила

Стручни предмети

 

1

 Пословни страни језик

0

0

2

64

2

60

2

 Пословна информатика

0

0

2

64

0

0

3

 Психологија у туризму и угоститељству

0

0

0

0

2

60

4

 Чоколатерство

0

0

2

64

0

0

5

 Маркетинг у туризму и угоститељству

0

0

0

0

2

60

6

 Општа туристичка географија

0

0

0

0

2

60

Општеобразовни предмети

 

 Страни језик I

0

0

0

0

1

30

Изабрани спорт

0

0

1

32

1

30

Историја (одабране теме) 

0

0

0

0

1

30 

Ликовна култура 

0

0

1

32

0

0

Музичка култура 

0

0

1

32

1

30