Конобар

Пордучје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област: УГОСТИТЕЉСТВО
Образовни профил:КОНОБАР

 

Р.б.

Предмети

I разред

II разред

III разред

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

А

Општеобразовни предмети

1.

Српски језик и књижевност

3

102

2

64

2

60

2.

Страни језик

2

68

2

64

2

60

3.

 Физичко и здравствено васпитање

2

68 

2

64 

2

60

4.

 Математика

2

68

2

64 

2

60

5.

 Рачунарство и информатика

2

68

0

0

0

6.

 Историја

0

0

0

2

60

7.

 Хемија

 34

0

0

0

0

8.

Екологија и заштита животне средине

0

0

1

32

0

0

9.

 Географија

1

34

0

0

0

0

10.

 Социологија са правима грађана

0

0

 0

 0

30 

Б

Обавезни стручни предмети

11

Страни језик II

2

64

2

68

2

60

12

Здравствена култура

2 68 0 0 0

0

13

 Основе туризма и угоститељства

2 68 0 0 0 0

14

 Свечани пријеми 0 0 0 0 0 0+90+30 

15

 Услуживање

0+6+6П   60 блок

468

0+6+6П  90 блок

474

0+5+6П 90 лок

420

16

 Исхрана 2 64 0 0 0 0

17

 Економика туристичких и угоститељских предузећа 0 0 1 32 0 0

18

 Психологија у туризму и угоститељству 0 0 0 0 2 60

19

 Основе куварства

0

0

2

64

0

0

20

 Основе посалстичарства

0

0

0

0

1

30

21

 Туристичка географија

0

0

1

32

0

0

22

 Предузетништво

0

0

0

0

2

60

23

 Професионална пракса

0

0

0+30Б

30

0+60Б

60

В

Изборни

24

Верска настава / Грађанско васпитање

1

35

1

35

1

32

25

Изборни предмет према програму образовног профила

0

0

2

64

2

60

 

УКУПНО

32

1178

32

1174

32

1080

Листа изборних предмета према програму образовног профила

Стручни предмети

1  Пословна информатика у туризму и угоститељству 0 0 2  64  0 0
2  Барско пословање 0 0 2  64 0 0
3 Маркетинг у туризму и угоститељству 0 0 0 0 2 60
4 Општа туристичка географија 0 0 0 0 2 60
   Општеобразовни
1  Страни језик 0 0 0  0 2 60
2  Изабрани спорт 0 0 1  32 1 30
3  Ликвна култура 0 0 1  32 0 0
4  Историја 0 0 0  0 1 30
5  Музичка култура 0 0 1  32 0 0