Трговац

Пордучје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област: ТРГОВИНА
Образовни профил:ТРГОВАЦ

Р.б.

Предмети

I разред

II разред

III разред

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

А

Општеобразовни

1.

Српски језик и књижевност

3

105

2

70

2

64

2.

Страни језик

2

70

2

70

2

64

3.

Устав и права грађана

 

 

 

 

1

32

4.

Историја

3

105

 

 

 

 

5.

Географија

2

70

 

 

 

 

6.

Музичка уметност

1

35

 

 

 

 

7.

Ликовна култура

 

 

1

35

 

 

8.

Физичко и здравствено васпитање

2

70

2

70

2

64

9.

Математика

3

105

2

70

2

64

10.

Рачунарство и информатика

2

70

 

 

 

 

11.

Физика

2

70

 

 

 

 

12.

Хемија

2

70

 

 

 

 

13.

Екологија и заштита животне средине

1

35

 

 

 

 

Б

Стручни

14.

Економика трговине

2

70

2

70

 

 

15.

Познавање робе

 

 

3

105

3

96

16.

Психологија

 

 

 

 

2

64

17.

Трговинско пословање

2

70

4

140

4

128

18.

Практична настава

5

175

12

420

12

384

В

Изборни

19.

Верска настава / Грађанско васпитање

1

35

1

35

1

32

 

УКУПНО

33

1155

31

1085

31

992