Туристички техничар

Пордучје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област: ТУРИЗАМ
Образовни профил:ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Рб.

Општеобразовни предмети

I Разред

II Разред

III Разред

IV Разред

Недељни фонд часова, настава + вежбе

1

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2

Страни језик

3

3

3

3

3

Социологија

0

0

2

0

4

Историја

2

2

0

0

5

Физичко васпитање

2

2

2

2

6

Математика

3

3

2

2

7

Рачунарство и информатика

0+2

0+2

0

0

8

Физика

2

2

0

0

9

Хемија

2

2

0

0

10

Географија

2

1

0

0

11

Филозофија

0

0

0

2

12

Музичка уметност

1

0

0

0

13

Ликовна култура

0

1

0

0

14

Билогија

2

2

0

0

15

Устав и права грађана

0

0

1

12

16

Грађанско /Верска настава

1

1

1

1

 

Рб.

Стручни предмети

I Разред

II Разред

III Разред

IV Разред

Недељни фонд часова, настава + вежбе

1

Страни језик II

4

4

4

4

2

Основи туризма и угоститељ.

2

0

0

0

3

Економија и орг. предузећа

0

2

0

0

4

Психологија

0

0

2

0

5

Финансијско пословање

0

0

2

0

6

Статистика

0

0

2

0

7

Полсовна кореспонденција и комуникација

0

0

2

0

8

Тристичка географија

0

0

2

0

9

Историја уметности

0

0

2

0

10

Спољно и девизно послов.

0

0

0

2

11

Право

0

0

0

2

12

Економика туризма

0

0

0

2

13

Маркетинг у туризму

0

0

0

2

14

Агенцијско-хотелијерско пословање

2

2+1

2

2+1